Skip to main content

Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miten me keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

 

Rekisterinpitäjä

B.plan Oy:n asiakkaiden ja toimeksiantojen osalta:

B.plan Oy (2260586-0)

Eerikinkatu 7 a A

20100 Turku

asiakaspalvelu@bplan.fi

 

B.plan Laki Oy:n asiakkaiden ja toimeksiantojen osalta:

B.plan Laki Oy (2505191-2)

Eerikinkatu 7 a A

20100 Turku

tiina.kivila@bplan.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Perintä- ja lakitoimistona tarkoituksenamme on tarjota perintä- ja lakipalveluita asiakkaillemme, ja käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti tätä tarkoitusta varten. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista, markkinointia ja palveluidemme kehittämistä varten.

Käsitellessämme henkilötietoja perintä- ja lakipalveluiden tarjoamiseksi sekä toimeksiantojen ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, henkilötietojen käsittelyn perusteena on meidän oikeutettu etumme tai sopimuksen täytäntöön paneminen.

Henkilötietojen käsittely voi lisäksi olla tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estämistä ja esteellisyyttä koskevat säännökset.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme yllä mainittuihin tarkoituksiin esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten henkilön nimi, yhteystiedot (kuten puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite), työnkuva, henkilötunnus ja luottotiedot soveltuvan lainsäädännön mukaisesti
 • Rekisteröidyn edustaman organisaation nimi, y-tunnus, yhteystiedot sekä laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiantoja ja laskutusta koskevat tiedot (sähköpostiviestit, muu viestintä, asiakirjat)
 • Markkinointia ja viestintää koskevat tiedot
 • Evästeiden avulla kerätyt tiedot
 • Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

Mistä ja miten me keräämme henkilötietoja?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti palvelujen tarjoamisen tai toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse tai asiakastapaamisten yhteydessä. Asiaan osallisten henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään, toimeksiantajilta tai viranomaisilta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä, väestörekisteristä ja muista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Lisäksi keräämme henkilötietoja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

 

Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Evästeet ovat verkkopalveluissa yleisesti käytettyjä pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle, ja jotka mahdollistavat tiedon keräämisen vierailustasi sivustollamme.

Evästeiden käytön tavoitteena on parantaa käyttäjäkokemusta sivustollamme sekä ylläpitää ja kehittää sivustoamme. Verkkosivustollamme käytetään verkkoanalytiikkapalvelu Google Analyticsin evästeitä verkkosivustomme tilasto- ja analyysitiedon keräämiseksi. Lisätietoja siitä, miten Google käyttää evästeitä, saat täältä.

Evästeiden avulla saamme tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjät vierailevat, miltä sivustoilta käyttäjät tulevat sivustollemme ja millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa. Evästeiden avulla ei kerätä esimerkiksi käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, tai puhelinnumeroa emmekä me käytä kerättyjä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Jos kävijällä on Google-tili, Google saattaa yhdistää evästeen sisältämän tunnisteen kävijän Google-tiliin.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Voit estää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet käyttämäsi selaimen selainasetuksista. Saadaksesi tarkempia ohjeita evästeiden estämisestä ja poistamisesta tutustuthan käytössäsi olevan selaimen käyttöohjeisiin.

 

Siirretäänkö tai luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi, jos se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai toimeksiantojen suorittamiseksi.

Tietoja voidaan tällöin luovuttaa muun muassa viranomaisille, luottotietoyhtiöille, sekä numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten. Lisäksi tietoja luovutetaan palveluntarjoajillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tuottaakseen meille esimerkiksi tietojärjestelmä-, ohjelmisto-, puhelin- ja viestiliikennepalveluita. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, tietojenkäsittelysopimusten velvoitteita sekä toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi.

Tietoja säilytetään pääasiallisesti EU:ssa ja Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

 

Miten tietoja suojataan?

Henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu ja vain siinä laajuudessa, kuin se on tehtävän hoitamiseksi välttämätöntä. Työntekijöitä sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu teknisin ratkaisuin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Palvelimet ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Asiakirja-aineisto säilytetään ajanmukaisin turvajärjestelmin varustetussa lukitussa tilassa.

 

Miten kauan tietoja säilytetään?

Tietojen säilytysaika riippuu tietojen luonteesta ja käsittelyperusteesta. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen yllä ilmoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, kuten rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toimeenpanemiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön niin edellyttäessä kuuden tai kymmenen vuoden ajan soveltuvasta lainsäädännöstä riippuen.

Mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai vastustaa sitä, rekisteröidyn tiedot poistetaan, ellei tietojen käsittelylle ole muuta lainmukaista perustetta.

Kun tietoja ei enää tarvita tai perustetta niiden säilyttämiselle ei ole, tiedot tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

 

Mitä henkilötietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot tai saada tieto siitä, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
 • Oikeus tietojen oikaisuun: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Kun henkilötietojen käsittelylle ei ole enää lainmukaista perustetta, rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.
 • Oikeus rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos:
  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
 •  Oikeus tietojen siirtämiseen: Rekisteröidyllä on laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus tehdä valitus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valitus henkilötietojensa käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Suomessa toimivaltaisena viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun verkkosivustolle pääset täältä.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus niiden käsittelytoimenpiteiden osalta, jotka perustuvat suostumukseen.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai esittää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme ottamaan yhteyttä tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöömme, jonka yhteystiedot on ilmoitettu alla.

 

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Tiina Kivilä, p. 020 718 1771, tiina.kivila@bplan.fi